امتیازهای من

ردیف
تاریخ
امتیاز ورودی
امتیاز خروجی
توضیحات
1
1402/08/26
4
0
بابت خرید اینترنتی از سایت
2
1402/08/21
6
0
بابت خرید اینترنتی از سایت
3
1402/08/07
5
0
بابت خرید اینترنتی از سایت
4
1402/07/17
4
0
بابت خرید اینترنتی از سایت
5
1402/07/10
10
0
بابت خرید اینترنتی از سایت
6
1402/06/30
6
0
بابت خرید اینترنتی از سایت
7
1402/06/09
4
0
بابت خرید اینترنتی از سایت
8
1402/05/21
15
0
بابت خرید اینترنتی از سایت
9
1402/05/06
6
0
بابت خرید اینترنتی از سایت
10
1402/01/29
10
0
بابت خرید اینترنتی از سایت
جمع امتیاز: 70
فروشگاه امتیاز
جستجو تماس
چت ورود